Chính trị

Đảng ủy khối các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung-Tây Nguyên: Năng động, sáng tạo, thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của tỉnh ủy, thành ủy và sự phối hợp có hiệu quả của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp liên quan, các Đảng ủy khối trong khu vực miền Trung-Tây Nguyên đã năng động, sáng tạo, thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo.

Góp phần quan trọng vào sự phát triển của địa phương

Thực hiện Quy định số 293-QĐ/TW ngày 23-3-2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, thành phố và Quy định số 294-QĐ/TW ngày 23-3-2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh, thành phố; nhất là khi triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, một số tỉnh ủy, thành ủy trong khu vực miền Trung-Tây Nguyên đã tiến hành giải thể mô hình Đảng ủy khối các cơ quan, Đảng ủy khối doanh nghiệp, hợp nhất, sáp nhập thành mô hình Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp. Đến nay, toàn khu vực có 23 Đảng ủy khối, bao gồm 11 Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp, 7 Đảng ủy khối các cơ quan và 5 Đảng ủy khối doanh nghiệp với tổng số 112.962 đảng viên sinh hoạt tại 1.904 tổ chức cơ sở Đảng (962 Đảng bộ cơ sở và 942 chi bộ cơ sở).

Mặc dù với nhiều tên gọi khác nhau, các Đảng ủy khối trong khu vực đều thực hiện chung các chức năng, nhiệm vụ cơ bản theo quy định, đó là lãnh đạo các tổ chức cơ sở Đảng trong khối thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong khối trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan và tổ chức các đoàn thể vững mạnh; kiểm tra, giám sát các tổ chức Đảng, đảng viên trong khối chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham mưu, đề xuất với tỉnh ủy, thành ủy về các chủ trương, giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong khối.

Đại diện Đảng ủy khối các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung-Tây Nguyên dâng hoa trước Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku). Ảnh: Đức Thụy

Đại diện Đảng ủy khối các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung-Tây Nguyên dâng hoa trước Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku). Ảnh: Đức Thụy

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của tỉnh ủy, thành ủy và sự phối hợp có hiệu quả của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp liên quan, các Đảng ủy khối trong khu vực đã năng động, sáng tạo, thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của mỗi địa phương. Các Đảng ủy khối đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các chủ trương, quan điểm về xây dựng, chỉnh đốn Đảng của Trung ương, tỉnh ủy, thành ủy; các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc đã lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa sát thực tiễn, tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao. Công tác xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh được tăng cường; tổ chức cơ sở Đảng tiếp tục được củng cố, kiện toàn, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng ở cơ sở, gắn với xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cấp ủy viên, bí thư cấp ủy cơ sở được quan tâm. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, tinh thần tự phê bình và phê bình, chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quản lý đảng viên, đánh giá, xếp loại, kiểm tra, giám sát, khen thưởng, kỷ luật... của nhiều cấp ủy, Đảng bộ, chi bộ cơ sở được nâng lên.

Công tác phát triển đảng viên được chú trọng. Chất lượng đội ngũ đảng viên chuyển biến tích cực, trình độ học vấn, chuyên môn, lý luận chính trị được nâng cao hơn. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, có ý thức rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, tự phê bình và phê bình, tiên phong, gương mẫu, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung. Những kết quả đạt được nêu trên có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, phát huy tốt vai trò lãnh đạo của Đảng ở cơ sở, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Kỳ vọng lan tỏa nhiều mô hình hay, cách làm mới

Tuy nhiên, qua quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của các Đảng ủy khối nói chung có thể thấy rằng, mô hình Đảng ủy khối là một tổ chức rất đặc thù, có một số khó khăn, bất cập. Cụ thể, do không có chính quyền cùng cấp, không trực tiếp quản lý toàn diện hoạt động của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhất là không trực tiếp giao nhiệm vụ chính trị cho các tổ chức cơ sở Đảng trong khối nên việc theo dõi, đôn đốc, nắm bắt kịp thời kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ sở còn có nhiều hạn chế, hiệu quả chưa cao.

Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Huỳnh Minh Thuận phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Anh Huy

Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Huỳnh Minh Thuận phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Anh Huy

Bên cạnh đó, các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc có nhiều loại hình, tính chất nhiệm vụ chính trị rất khác nhau; đội ngũ cán bộ làm công tác Đảng ở cơ sở chủ yếu là kiêm nhiệm, nghiệp vụ còn hạn chế, thường xuyên có biến động về nhân sự, thời gian dành cho công tác Đảng không nhiều đã ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả công tác xây dựng Đảng. Có thể khái quát một số điểm chung, đó là: một số tổ chức cơ sở Đảng chậm đổi mới phương thức lãnh đạo; chưa kịp thời sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc; thực hiện chưa nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; chất lượng sinh hoạt chi bộ, Đảng bộ cơ sở, sinh hoạt cấp ủy, tinh thần tự phê bình và phê bình, công tác đánh giá, xếp loại có nơi còn hạn chế; chưa thể hiện rõ vai trò lãnh đạo của Đảng trong giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhất là công tác chuyên môn.

Một số cấp ủy cơ sở chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm, thiếu gương mẫu; chưa chủ động, kịp thời kiểm tra tổ chức Đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, vi phạm kỷ luật Đảng, vi phạm pháp luật, giảm niềm tin của Nhân dân với Đảng. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng khu vực ngoài nhà nước, nhất là doanh nghiệp tư nhân còn hạn chế, tỷ lệ có tổ chức Đảng, đảng viên thấp, vai trò lãnh đạo có nơi mờ nhạt, lúng túng cả về nội dung và phương thức hoạt động…

Những khó khăn, hạn chế nêu trên có nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu là do nhận thức của một số cấp ủy, một bộ phận cán bộ, đảng viên, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo, quản lý chưa sâu sắc, toàn diện về vai trò, vị trí, yêu cầu công tác xây dựng, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên; năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Một số tổ chức cơ sở Đảng ít quan tâm đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, chưa nắm chắc diễn biến tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của đảng viên; đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên còn biểu hiện nể nang, hình thức, nặng về thành tích; chưa làm tốt công tác quản lý, kiểm tra, giám sát đảng viên, việc chuyển sinh hoạt Đảng; chưa thường xuyên rà soát, kiên quyết sàng lọc đưa đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng. Một số quy định, hướng dẫn về tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên chậm được nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung.

Hội nghị giao ban Đảng ủy Khối các Cơ quan, Đảng ủy Khối doanh nghiệp, Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, thành phố khu vực miền Trung-Tây Nguyên năm 2024 diễn ra trong 2 ngày (11 và 12-4) tại TP. Pleiku với sự tham dự của hơn 200 đại biểu đến từ 23 tỉnh, thành phố. Tại hội nghị, các đại biểu cùng nhìn nhận, đánh giá lại một số hoạt động nổi bật của Đảng ủy Khối các Cơ quan, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, thành phố khu vực miền Trung-Tây Nguyên từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay; đồng thời, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, phương pháp, cách làm hiệu quả trong công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng trong Đảng bộ Khối thời gian qua và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện thời gian tới.

Với mục tiêu trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, phương pháp, cách làm hiệu quả trong công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng trong Đảng bộ khối thời gian qua và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện thời gian tới, các Đảng ủy khối trong khu vực đã mang đến hội nghị giao ban năm 2024 nhiều bài tham luận, cơ bản làm sáng tỏ nhiều vấn đề. Ngoài những kết quả nội bật, các tham luận chỉ ra thêm một số tồn tại, hạn chế, đã đúc rút được nhiều bài học kinh nghiệm sâu sắc, đồng thời cũng lan tỏa thêm nhiều mô hình hay, cách làm mới, nhất là những nhiệm vụ, giải pháp khắc phục các hạn chế, tồn tại trong thời gian tới rất khoa học, thực tiễn. Chúng ta có thể xem đây là những cẩm nang quan trọng để vận dụng sáng tạo, phù hợp tại từng loại hình tổ chức cơ sở Đảng ở mỗi địa phương.

Với tinh thần xây dựng Đảng ủy khối các cơ quan, Đảng ủy khối doanh nghiệp, Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung-Tây Nguyên thật sự vững mạnh toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội, giữ vững an ninh chính trị ở mỗi địa phương để không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, hy vọng tại hội nghị này, các đại biểu sẽ có những trao đổi, chia sẻ, đóng góp nhiều ý kiến hay, xác đáng, góp phần vào sự thành công chung của hội nghị.

HUỲNH MINH THUẬN

Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai

Có thể bạn quan tâm