Xã hội

Gia Lai đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch số 2547/KH-UBND về triển khai đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Kế hoạch số 2547/KH-UBND được ban hành nhằm mục đích triển khai kịp thời, đồng bộ và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 6-10-2022 của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp. 
Đồng thời, xác định rõ trách nhiệm của đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp, thời gian thực hiện, kết quả thực hiện và những nội dung khác có liên quan đến nhiệm vụ được giao đảm bảo thực hiện đầy đủ, kịp thời, hiệu quả. Việc triển khai thực hiện phải bám sát các nhiệm vụ, nội dung theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các chương trình, kế hoạch liên quan của UBND tỉnh. Kết quả triển khai Kế hoạch này làm cơ sở để đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 131/NQ-CP của Chính phủ.
Người dân được hướng dẫn quy trình thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Ảnh: Phương Linh
Người dân được hướng dẫn quy trình thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Ảnh: Phương Linh
Cải cách mạnh mẽ quy định, thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, lành mạnh, nâng cao năng lực cạnh tranh và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành dựa trên dữ liệu, ứng dụng hiệu quả công nghệ số, tạo đột phá trong cải cách hành chính, xây dựng một nền hành chính chuyên nghiệp, kỷ luật, kỷ cương, hiện đại, hiệu quả, liêm chính, phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.
Tại Kế hoạch 2547/KH-UBND, UBND tỉnh cũng giao nhiệm vụ cụ thể, thời gian thực hiện, hoàn thành cho từng cơ quan, đơn vị về các nội dung cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh; nâng cao hiệu quả thực thi thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp; hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp.
Căn cứ vào nội dung của Nghị quyết số 131/NQ-CP và Kế hoạch số 2547/KH-UBND, các sở, ban, ngành tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng, Cục thi hành án dân sự, Cục Thuế, Bảo hiểm Xã hội, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao theo quy định.
Đồng thời, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện của UBND các xã, phường, thị trấn thuộc phạm vi quản lý. Các cơ quan, đơn vị, địa phương gửi báo cáo tình hình, kết quả thực hiện về UBND tỉnh chậm nhất vào ngày 10 tháng cuối quý. Bố trí kinh phí, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất cho việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này.
Về phía Sở Tài chính, hàng năm, tại thời điểm xây dựng dự toán, trên cơ sở dự toán được lập theo đúng quy định của các cơ quan, đơn vị có liên quan, căn cứ khả năng cân đối ngân sách, Sở Tài chính tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét bố trí kinh phí theo phân cấp quản lý ngân sách, Luật ngân sách theo đúng quy định.
>>> Phụ lục nội dung kế hoạch triển khai đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai
LỆ HẰNG 

Có thể bạn quan tâm