Từ khóa

Từ khóa: giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao