Từ khóa

Từ khóa: Quốc hội duyệt đầu tư 1.930 tỷ đồng