Chính trị

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định 144).

Quy định 144 quy định 5 chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới. Thứ nhất là yêu nước, tôn trọng nhân dân, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc. Thứ hai là bản lĩnh, đổi mới, sáng tạo, hội nhập. Thứ ba là cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Thứ tư là đoàn kết, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm. Thứ năm là gương mẫu, khiêm tốn, tu dưỡng rèn luyện, học tập suốt đời.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Gia Hân

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Gia Hân

Với chuẩn mực yêu nước, tôn trọng nhân dân, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc, Quy định 144 nêu rõ cán bộ, đảng viên phải suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng cách mạng của Đảng; nêu cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với sự nghiệp cách mạng của Đảng; hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Tôn trọng, tin tưởng, gần gũi và gắn bó mật thiết với nhân dân. Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân; tạo điều kiện để nhân dân phát huy quyền làm chủ, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại đến dân phải hết sức tránh.

Bộ Chính trị quy định 5 chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên

Quy định 144 của Bộ Chính trị cũng nêu rõ cán bộ, đảng viên phải đặt lợi ích quốc gia - dân tộc, lợi ích chung của Đảng, Nhà nước và của nhân dân lên trên hết, trước hết; kiên quyết, kiên trì đấu tranh với mọi hành vi gây phương hại đến lợi ích quốc gia - dân tộc, lợi ích của Đảng, Nhà nước và của nhân dân.

Với chuẩn mực bản lĩnh, đổi mới, sáng tạo, hội nhập, Quy định 144 yêu cầu xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách. Dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thách thức, hành động vì lợi ích chung, vì nước, vì dân.

Với chuẩn mực cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, Quy định 144 nêu rõ, cán bộ, đảng viên phải trong sạch, không tham ô, tham nhũng, tiêu cực, không gây phiền hà, sách nhiễu. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn tham nhũng, tiêu cực, suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, chủ nghĩa cá nhân, lợi ích nhóm, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Cùng đó, nêu cao lòng tự trọng, danh dự, không cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, giữ gìn phẩm giá của người cán bộ, đảng viên, không để tác động lôi kéo, cám dỗ tiêu cực. Không để gia đình, người thân và người khác lợi dụng chức vụ, vị trí công tác để trục lợi; bảo vệ uy tín, danh dự của bản thân và tổ chức Đảng. Thực hiện văn hóa từ chức khi không đủ khả năng, uy tín.

Với chuẩn mực thứ tư, đoàn kết, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm, Quy định 144 nêu rõ cán bộ, đảng viên phải kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện chia rẽ, bè phái, cục bộ, lợi ích nhóm; xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện. Cùng đó, kiên quyết đấu tranh, phê phán mọi hành vi né tránh, đùn đẩy, hoặc có tư tưởng trung bình chủ nghĩa, làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm, không dám làm.

Với chuẩn mực thứ năm, gương mẫu, khiêm tốn, tu dưỡng rèn luyện, học tập suốt đời, Quy định 144 nêu rõ cán bộ, đảng viên cần gương mẫu trong công tác và sinh hoạt, tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cán bộ, đảng viên cũng khiêm tốn, cầu thị, giản dị; không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao phẩm chất, đạo đức, trình độ, năng lực công tác. Nói đi đôi với làm, làm đi đôi với nói, đã nói là làm.

Có thể bạn quan tâm