Sống trẻ - Sống đẹp

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Tăng cường tuyên truyền về đại hội Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam các cấp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Ngày 15-11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch đã ký Công văn số 3160/UBND-KGVX triển khai Thông tri số 09-TT/TU ngày 3-11-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc lãnh đạo đại hội Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2024-2029).

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành của tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tại Thông tri số 09-TT/TU. Tiếp tục quán triệt đầy đủ, sâu sắc, toàn diện Kết luận số 80-KL/TW ngày 25-12-2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25-7-2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Chương trình số 44-CTr/TU ngày 27-10-2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Qua đó, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của thanh niên và công tác thanh niên trong tham gia thực hiện mục tiêu “Phấn đấu đến năm 2025, xây dựng Gia Lai trở thành tỉnh phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc và đến năm 2030 trở thành vùng động lực của khu vực Tây Nguyên” theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025) đã đề ra.

Bên cạnh đó, các sở, ban, ngành, địa phương cần tăng cường công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội gắn với biểu dương, nhân rộng điển hình tiên tiến là cán bộ, hội viên, thanh niên nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội và Nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục cho thế hệ trẻ; phát huy vai trò của thanh niên và các tổ chức của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế-xã hội địa phương, đất nước; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi để Hội LHTN Việt Nam chuẩn bị, tổ chức đại hội trang trọng, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm.

Có thể bạn quan tâm