Từ khóa

Từ khóa: tỉnh Gia Lai) đã ra mắt Tổ hội nông dân nghề nghiệp trồng và chăm sóc điều tại thôn Yít Tú.