Chính trị

Tin tức

Gia Lai huy động cả hệ thống chính trị cùng tham gia vào các phong trào thi đua

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Đó là một trong những ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai tại Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 7-2-2024 về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh năm 2024.

Theo đó, thực hiện chủ đề năm 2024 đã được Chính phủ đặt ra là “Kỷ cương trách nhiệm; chủ động kịp thời; tăng tốc sáng tạo; hiệu quả bền vững”; phát huy truyền thống thi đua yêu nước với tinh thần “Đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm”, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, các đơn vị, địa phương bám sát chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, tổ chức thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, kịp thời, hiệu quả, ưu tiên trọng tâm, trọng điểm; vừa tập trung xử lý hiệu quả các nhiệm vụ thường xuyên ngày càng nhiều, đòi hỏi ngày càng cao; vừa giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc, các vấn đề nổi cộm, tồn đọng; vừa kịp thời ứng phó những vấn đề mới phát sinh. Các cấp, các ngành, các đơn vị, địa phương cần thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Càng khó khăn càng phải thi đua "để huy động được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nỗ lực, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh năm 2024, thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm lớn trong năm 2024.

Trong đó, cần tập trung tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; khẩn trương triển khai thực hiện nhanh chóng, kịp thời Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022, Nghị định số 98/2023/NĐ-CP của Chính phủ đồng bộ, hiệu quả, đi vào cuộc sống, khắc phục tình trạng “đầu năm đủng đỉnh, cuối năm vội vàng”.

Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác thi đua, khen thưởng. Gắn kết các phong trào thi đua yêu nước với tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong các cấp, các ngành và toàn thể Nhân dân theo tinh thần thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Người người thi đua, ngành ngành thi đua”.

Tổ chức triển khai và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước năm 2024 gắn với thực hiện 4 chương trình trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra, 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, Kế hoạch số 1319/KH-UBND ngày 14-9-2021 của UBND tỉnh về Triển khai thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16-7-2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Các cấp, các ngành, các đơn vị, địa phương căn cứ nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tiễn của từng ngành, lĩnh vực, đơn vị, địa phương chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức phát động thi đua bảo đảm khả thi, thiết thực, hiệu quả, tránh bệnh hình thức. Nội dung các phong trào thi đua tập trung hướng vào thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm của tỉnh, những việc khó, phức tạp, những vẫn đề nổi cộm, tồn đọng... Huy động cả hệ thống chính trị cùng tham gia vào các phong trào thi đua; tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp tham gia hiệu quả vào các phong trào thi đua.

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác khen thưởng. Thủ trưởng các sở, ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phải đề cao trách nhiệm trong việc đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng, phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về hồ sơ đề nghị khen thưởng và thành tích của các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng phải đảm bảo tính tiêu biểu, xuất sắc, đúng đối tượng, đủ tiêu chuẩn. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2022-2025 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch của UBND tỉnh về xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh. Kịp thời biểu dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc, nhiều sáng tạo, mô hình mới, nhân tố mới trong lao động, công tác, mang lại hiệu quả cao, đóng góp lớn cho xã hội.

Đặc biệt quan tâm đến công tác phát hiện và tuyên truyền để tạo sự lan tỏa và thúc đẩy mạnh mẽ phong trào thi đua yêu nước.

Bên cạnh đó, tiếp tục nâng cao chất lượng và đổi mới hoạt động cụm, khối thi đua từ tỉnh đến cơ sở, Hội đồng Thi đua-Khen thưởng các cấp; nâng cao năng lực, kiến thức, trình độ đội ngũ cán bộ, công chức chuyên trách về công tác thi đua, khen thưởng.

Xem đầy đủ nội dung Chỉ thị 02/CT-UBND tại đây.

Có thể bạn quan tâm