Chính trị

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Triển khai đợt sinh hoạt chính trị về nội dung bài viết và tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch số 242-KH/TU triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết và tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đó là bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” và tác phẩm “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tác phẩm Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh tư liệu

Tác phẩm Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh tư liệu

Mục đích, yêu cầu đặt ra là tuyên truyền nâng cao nhận thức trong các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vai trò, sứ mệnh, truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng, khẳng định đường lối, sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Thông qua đó, tạo sức lan tỏa, củng cố niềm tin, sự đoàn kết, đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và người dân đối với đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiên định, kiên trì con đường độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội, tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới đất nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa phồn vinh, hạnh phúc.

Đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng phải được tổ chức nghiêm túc, thường xuyên, sâu rộng tới chi bộ, cấp ủy, tổ chức Đảng và tuyên truyền, phổ biến đến các tầng lớp nhân dân với hình thức phong phú, đa dạng, hiệu quả. Các cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu cấp ủy chịu trách nhiệm về chất lượng đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với quyết tâm chính trị cao nhất để củng cố niềm tin và phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên và người dân vào công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, làm thất bại mọi âm mưu chống phá, hành vi xuyên tạc, bôi xấu của các thế lực thù địch, phản động, bất mãn, cơ hội chính trị.

Có thể bạn quan tâm