Bạn đọc

Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời cử tri huyện Ia Pa về việc bổ sung kinh phí cho các xã đã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai trả lời cử tri huyện Ia Pa về việc bổ sung kinh phí cho các xã đã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới.

Kiến nghị:

Đề nghị UBND tỉnh bổ sung kinh phí cho các xã đã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới để duy trì các tiêu chí được bền vững. Vì sau một thời gian, các tiêu chí về giao thông, môi trường, thu nhập, y tế bị giảm... nhiều công trình đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, nhất là giao thông trong thôn, làng đã xuống cấp (vì đầu tư từ năm 2011 đến nay), làm giảm các tiêu chí nông thôn mới ở địa phương, tuy nhiên các xã này không được bố trí nguồn kinh phí để duy tu, sửa chữa.

Trả lời:

Về nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 20/2022/NQ-HĐND ngày 8-7-2022 quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình MTQG nông thôn mới, trong đó tại khoản 2 Điều 6 quy định:

“2. Định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách trung ương cho các xã

Căn cứ tổng mức vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách trung ương được cấp có thẩm quyền thông báo và điều kiện thực tế của từng địa phương, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ, phương án phân bổ vốn, phương án lồng ghép các nguồn vốn theo quy định cho các xã để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình trên địa bàn, đảm bảo không chồng chéo, trùng lặp địa bàn, phạm vi, đối tượng đầu tư với Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững”.

Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 466/QĐ-UBND ngày 19-7-2022 về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 để thực hiện 3 chương trình MTQG và Quyết định số 169/QĐ-UBND ngày 20-4-2023 về việc giao bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện các chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 phân bổ kinh phí cho các địa phương triển khai thực hiện.

Theo quy định tại Thông tư số 53/2022/TT-BTC ngày 12-8-2022 của Bộ Tài chính về quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giai đoạn 2021-2022 tỉnh đã phân bổ 86.446 triệu đồng từ nguồn vốn sự nghiệp Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới cho các địa phương thực hiện công tác duy tu, sửa chữa (hiện nay Thông tư số 53/2022/TT-BTC đã hết hiệu lực thi hành).

Theo Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15-8-2023 của Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 không quy định nội dung chi duy tu, bảo dưỡng các công trình sau đầu tư trên địa bàn xã từ nguồn kinh phí sự nghiệp của chương trình.

Theo quy định tại điểm a Điều 8 Nghị quyết số 128/2020/NQ-HĐND ngày 9-11-2020 của HĐND tỉnh về ban hành quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai quy định nhiệm vụ chi đầu tư phát triển cấp huyện “dành tối thiểu 5% để thực hiện công tác bảo trì, bảo dưỡng”.

Căn cứ các quy định nêu trên, đề nghị UBND huyện Ia Pa cân đối, bố trí nguồn vốn đã được giao và đồng thời bố trí ngân sách huyện để phân bổ cho xã thực hiện duy tu, bảo dưỡng các công trình theo đúng quy định.

Có thể bạn quan tâm