Bạn đọc

Bộ Nội vụ trả lời cử tri Gia Lai về phụ cấp, kinh phí cho lực lượng xã đội phó, y tế thôn bản; bổ sung biên chế văn phòng Đảng ủy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Bộ Nội vụ trả lời cử tri Gia Lai về phụ cấp, kinh phí cho lực lượng xã đội phó, y tế thôn bản; bổ sung biên chế văn phòng Đảng ủy.
Kiến nghị:
Nội dung 1: Đề nghị nghiên cứu trình Chính phủ quan tâm nâng mức phụ cấp cho lực lượng xã đội phó để họ yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ, vì thực tế họ phải đảm đương khối lượng công việc nhiều nhưng mức phụ cấp quá thấp không đảm bảo nhu cầu cuộc sống.
Nội dung 2: Đề nghị nghiên cứu trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét sửa đổi, bổ sung các quy định về hỗ trợ kinh phí hoạt động cho đội ngũ y tế thôn bản. Bởi vì: Tại Quyết định số 75/2009/QĐ-TTg ngày 11-5-2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định: “Mỗi thôn, bản được bố trí từ 1 đến 2 nhân viên y tế, căn cứ vào quy mô dân số và địa bàn hoạt động; trong thời gian công tác, nhân viên y tế thôn bản được hưởng phụ cấp hàng tháng; mức phụ cấp bằng 0,5 và 0,3 so với mức lương tối thiểu chung”. Tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24-4-2019 của Chính phủ quy định: “Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố có không quá 3 người, được hưởng phụ cấp hàng tháng từ ngân sách nhà nước và chỉ áp dụng đối với 3 chức danh gồm bí thư chi bộ, trưởng thôn hoặc tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban công tác Mặt trận; người tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố ngoài 3 chức danh nêu trên không hưởng phụ cấp hàng tháng mà được hưởng bồi dưỡng khi trực tiếp tham gia vào công việc của thôn, tổ dân phố từ đoàn phí, hội phí khoán cho các đoàn thể và từ các nguồn quỹ khác (nếu có)”. Trong thời gian qua, trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 thì y tế thôn bản là đội ngũ tuyên truyền, vận động và giám sát công tác cách ly tại nhà, thực hiện nhiều nhiệm vụ cho y tế cộng đồng, được hỗ trợ kinh phí hoạt động (745.000 đồng/tháng đối với xã vùng khó khăn và 447.000 đồng/tháng đối với các xã còn lại). Tuy nhiên, mức hỗ trợ này quá thấp, không đủ chi phí đi lại khi thực hiện nhiệm vụ.
Nội dung 3: Đề nghị Bộ Nội vụ xem xét bố trí 1 biên chế văn phòng Đảng ủy, chuyên làm các công việc của Đảng ủy để đảm bảo kịp thời công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng. Có thể chuyển biên chế của khối UBND xã sang cho Đảng ủy để vẫn đảm bảo tổng số lượng cán bộ, công chức cấp xã theo quy định.
Trả lời:
Về nội dung 1, 2: Bộ Nội vụ đang tổng hợp, nghiên cứu ý kiến của các bộ, ngành, địa phương và cử tri (trong đó có cử tri tỉnh Gia Lai) để trình cấp có thẩm quyền xem xét hoàn thiện thể chế về số lượng và chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố cho phù hợp. Trong thời gian chưa sửa đổi, bổ sung các quy định hiện hành của pháp luật, đề nghị tỉnh Gia Lai thực hiện chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố thuộc phạm vi quản lý (trong đó có chức danh phó chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự cấp xã) theo quy định tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24-4-2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố và Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 6-11-2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố.
Riêng đối với mức hỗ trợ kinh phí cho đội ngũ y tế thôn bản, theo phân công của Chính phủ thì vấn đề cử tri kiến nghị thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ Y tế và Bộ Tài chính, đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai báo cáo Ban Dân nguyện chuyển kiến nghị này đến Bộ Y tế và Bộ Tài chính để trả lời theo thẩm quyền.
Về nội dung 3: Chức vụ, chức danh cán hộ, công chức cấp xã đã được quy định cụ thể tại Điều 61 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2019). Đồng thời, theo quy định tại điểm 17.1 khoản 17 Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 28-9-2021 của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng đã quy định tổ chức cơ sở Đảng không thành lập cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc, cấp ủy phân công cấp ủy viên phụ trách các mặt công tác văn phòng, tuyên giáo, tổ chức, kiểm tra; các thành viên đều kiêm nhiệm. Theo đó, việc bổ sung chức danh văn phòng Đảng ủy xã, phường, thị trấn là cán bộ chuyên trách như kiến nghị của cử tri phải trên cơ sở sửa đổi hướng dẫn này và Luật Cán bộ, công chức hiện hành. Bộ Nội vụ ghi nhận kiến nghị của cử tri để tổng hợp trình cấp có thẩm quyền khi Ban Bí thư có chủ trương sửa đổi Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 28-9-2021 và Quốc hội có chủ trương sửa đổi Luật Cán bộ, công chức.
GLO

Có thể bạn quan tâm