Bạn đọc

Bộ Nội vụ trả lời cử tri Gia Lai về tạm dừng việc giảm 10% biên chế hàng năm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Tại Công văn số 201/ĐĐBQH-VP về việc bộ, ngành trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai gửi trước kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV, Bộ Nội vụ trả lời nội dung về tạm dừng việc giảm 10% biên chế hàng năm của ngành Giáo dục và Đào tạo trong giai đoạn 2022-2025 để bảo đảm số giáo viên giảng dạy tại các trường của tỉnh.

* BỘ NỘI VỤ

- Kiến nghị:

Đề nghị Bộ Nội vụ tạm dừng việc giảm 10% biên chế hàng năm của ngành Giáo dục và Đào tạo trong giai đoạn 2022-2025 để bảo đảm số giáo viên giảng dạy tại các trường của tỉnh Gia Lai.

- Trả lời:

Tinh giản biên chế gắn với sắp xếp lại tổ chức bộ máy, cơ cấu lại và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là chủ trương lớn của Đảng, Quốc hội và Chính phủ, yêu cầu tất cả các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong hệ thống chính trị phải thực hiện, bảo đảm đến năm 2025 giảm 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2021 theo Kết luận số 28-KL/TW ngày 21-2-2022 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Kết luận số 40-KL/TW ngày 18-7-2022 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026. Tại Quy định số 70-QĐ/TW ngày 18-7-2022 của Bộ Chính trị về quản lý biên chế của hệ thống chính trị; Quyết định số 72-QĐ/TW ngày 18-7-2022 của Bộ Chính trị về biên chế các cơ quan Đảng, MTTQ, tổ chức chính trị-xã hội ở Trung ương và Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy khối trực thuộc Trung ương giai đoạn 2022-2026, Ban Tổ chức Trung ương trực tiếp quản lý biên chế các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy khối trực thuộc Trung ương (bao gồm cả biên chế của chính quyền địa phương), Ban Thường vụ Tỉnh ủy trực tiếp quản lý biên chế được giao cho địa phương. Theo đó, đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai thực hiện theo đúng quy định nêu trên.

Đối với lĩnh vực giáo dục, tại Quyết định số 72-QĐ/TW, Bộ Chính trị đã quyết định bổ sung 65.980 biên chế giáo viên giai đoạn 2022-2026 cho địa phương, riêng năm học 2022-2023 bổ sung 27.850 biên chế giáo viên, trong đó tỉnh Gia Lai được bổ sung 1.244 biên chế giáo viên. Do vậy, đề nghị tỉnh Gia Lai xây dựng kế hoạch để quản lý và sử dụng hiệu quả số biên chế được giao.

Đồng thời, để bảo đảm thực hiện chủ trương tinh giản biên chế của Đảng nêu trên, đề nghị tỉnh Gia Lai sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo công lập theo Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; đồng thời đẩy mạnh chuyển các đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên sang tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và chuyển đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên sang tự bảo đảm chi thường xuyên, đặc biệt là sự nghiệp giáo dục; theo đó, giảm số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước, tăng số lượng người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Có thể bạn quan tâm