Bạn đọc

Bộ Tài chính trả lời kiến nghị của cử tri liên quan Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- 

Bộ Tài chính trả lời kiến nghị của cử tri liên quan Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh

*Kiến nghị:

Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tỉnh Đoàn. Theo quy định tại khoản 1 Điều 55 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công: “Đơn vị sự nghiệp công lập được sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 56, khoản 1 Điều 57 và khoản 1 Điều 58 của luật này” thì Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh được sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết. Theo quy định tại khoản 2 Điều 173 Luật Đất đai năm 2013: “Tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất không có quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê quyền sử dụng đất; thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất; không được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất”. Hiện nay, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh được UBND tỉnh giao đất không thu tiền sử dụng đất, tài sản được giao, đầu tư xây dựng, mua sắm để thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao nhưng chưa sử dụng hết công suất. Từ những mâu thuẫn nêu trên, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh chưa thể triển khai được việc cho thuê, kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết nhằm sử dụng tài sản đem lại hiệu quả cao hơn trong việc cung cấp dịch vụ công theo chức năng, nhiệm vụ được giao và tăng nguồn thu, giảm bớt gánh nặng cho ngân sách nhà nước. Đề nghị Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết về trình tự, thủ tục khi đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng tài sản gắn liền với đất để cho thuê, liên doanh, liên kết nhằm sử dụng tài sản đem lại hiệu quả cao hơn trong việc cung cấp dịch vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

*Trả lời:

- Tại khoản 2 Điều 173 Luật Đất đai năm 2013 quy định: “Tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất không có quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê quyền sử dụng đất; thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất; không được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất”.

- Tại khoản 1 Điều 55 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 quy định: “Đơn vị sự nghiệp công lập được sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 56, khoản 1 Điều 57 và khoản 1 điều 58 của luật này”.

- Tại khoản 1 Điều 56 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 quy định: “1. Đơn vị sự nghiệp công lập được sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh trong các trường hợp sau đây:

a) Tài sản được giao, được đầu tư xây dựng, mua sắm để thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao nhưng chưa sử dụng hết công suất;

b) Tài sản được đầu tư xây dựng, mua sắm theo dự án được cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt để phục vụ hoạt động kinh doanh mà không do ngân sách nhà nước đầu tư”.

- Tại khoản 1 Điều 57 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 quy định: “1. Đơn vị sự nghiệp công lập được cho thuê tài sản công trong các trường hợp sau đây:

a) Tài sản được giao, được đầu tư xây dựng, mua sắm để thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao nhưng chưa sử dụng hết công suất;

b) Tài sản được đầu tư xây dựng, mua sắm theo dự án được cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt để cho thuê mà không do ngân sách nhà nước đầu tư”.

- Tại khoản 1 Điều 58 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 quy định: “1. Đơn vị sự nghiệp công lập được sử dụng tài sản công để liên doanh, liên kết với tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước trong các trường hợp sau đây:

a) Tài sản được giao, được đầu tư xây dựng, mua sắm để thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao nhưng chưa sử dụng hết công suất;

b) Tài sản được đầu tư xây dựng, mua sắm theo dự án được cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt để phục vụ hoạt động liên doanh, liên kết mà không do ngân sách nhà nước đầu tư;

c) Việc sử dụng tài sản để liên doanh, liên kết đem lại hiệu quả cao hơn trong việc cung cấp dịch vụ công theo chức năng, nhiệm vụ được giao”.

- Tại khoản 2 Điều 42 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26-12-2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công quy định: “Trường hợp sử dụng tài sản gắn liền với đất để kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết thì phải nộp tiền thuê đất tương ứng với thời gian sử dụng, tỷ lệ diện tích nhà, công trình sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết theo quy định của pháp luật về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước kể từ thời điểm có quyết định sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh hoặc kể từ thời điểm ký hợp đồng cho thuê, hợp đồng liên doanh, liên kết”.

Căn cứ các quy định nêu trên, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất thì không được sử dụng quyền sử dụng đất vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết; trường hợp đơn vị có tài sản công gắn liền với đất và các tài sản công khác thuộc các trường hợp được kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết theo quy định tại khoản 1 Điều 56, khoản 1 Điều 57 và khoản 1 Điều 58 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và đáp ứng các yêu cầu theo quy định tại khoản 2 Điều 55 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công thì được sử dụng tài sản công gắn liền với đất và các tài sản công khác thuộc các trường hợp được kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết. Trường hợp đơn vị sử dụng tài sản công gắn liền với đất vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết thì đơn vị phải nộp tiền thuê đất tương ứng với thời gian sử dụng, tỷ lệ diện tích nhà, công trình sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết.

Có thể bạn quan tâm