Bạn đọc

Gia Lai ban hành mã định danh điện tử của các cơ quan, đơn vị

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Danh mục mã định danh điện tử của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.
Cụ thể ban hành mã định danh đơn vị cấp 1 gồm UBND tỉnh Gia Lai. Mã định danh của các đơn vị cấp 2 gồm các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố.
Mã định danh của các đơn vị cấp 3 gồm các đơn vị thuộc, trực thuộc các đơn vị cấp 2. Mã định danh của các đơn vị cấp 4 gồm các đơn vị thuộc, trực thuộc các đơn vị cấp 3.
Mã định danh điện tử phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin của tỉnh với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành Trung ương và địa phương.
Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền cho Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện cập nhật, bổ sung, điều chỉnh và công bố mã định danh điện tử của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định. Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm cập nhật vào Hệ thống thông tin quản lý Danh mục điện tử dùng chung của các cơ quan nhà nước phục vụ phát triển Chính phủ điện tử, Chính quyền số theo quy định.
Trong vòng 15 ngày kể từ khi chia tách, sáp nhập hoặc giải thể các cơ quan, đơn vị cấp 3 và cấp 4, cơ quan quản lý trực tiếp cấp 2 có trách nhiệm tổng hợp gửi báo cáo về Sở Thông tin và Truyền thông để cập nhật, bổ sung, điều chỉnh mã định danh điện tử theo quy định.
Trường hợp thay đổi địa chỉ, email, số điện thoại, website và các thông tin có liên quan thì các đơn vị, địa phương phải kịp thời báo cáo về Sở Thông tin và Truyền thông để cập nhật.
>>> Phụ lục mã định danh điện tử
KIỀU PHAN

Có thể bạn quan tâm