Đô thị

Triển khai thi hành Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch số 782 KH-UBND về triển khai thi hành Luật Đất đai số 31/224/QH15 trên địa bàn tỉnh.

Theo kế hoạch, nội dung triển khai thi hành Luật Đất đai bao gồm: xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết Luật Đất đai; tổ chức các hội nghị tuyên truyền, phổ biến, tập huấn thi hành Luật Đất đai và thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Luật Đất đai.

Đối với nội dung xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết Luật Đất đai do Hội đồng nhân dân tỉnh (HĐND), Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh quy định. Các sở, ban, ngành khẩn trương xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Luật Đất đai giao theo trình tự, thủ tục quy định trong Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh hoặc trình UBND tỉnh ban hành theo thẩm quyền trong tháng 6-2024.

Kế hoạch cũng nêu rõ nội dung tuyên truyền, phổ biến và tập huấn thi hành Luật Đất đai và các văn bản quy định chi tiết Luật Đất đai. Ảnh: Nhật Hào

Kế hoạch cũng nêu rõ nội dung tuyên truyền, phổ biến và tập huấn thi hành Luật Đất đai và các văn bản quy định chi tiết Luật Đất đai. Ảnh: Nhật Hào

Đối với việc tổ chức các hội nghị tuyên truyền, phổ biến và tập huấn thi hành Luật Đất đai và các văn bản quy định chi tiết Luật Đất đai tại các địa phương do UBND tỉnh chủ trì thực hiện; các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập, chính quyền địa phương, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh phối hợp thực hiện bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến; Đài Phát thanh-Truyền hình Gia Lai, Báo Gia Lai, các phương tiện thông tin đại chúng khác phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương tuyên truyền thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng…

Liên quan đến việc tổ chức rà soát văn bản quy phạm pháp luật giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan thực hiện hệ thống hóa, lập danh mục các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực đất đai; rà soát để HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới, đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Đất đai và các văn bản quy định chi tiết Luật Đất đai; các sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến đất đai thuộc lĩnh vực mình phụ trách, trình HĐND tỉnh, UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới, đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Đất đai và các văn bản quy định chi tiết Luật Đất đai…

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất UBND tỉnh tổ chức thực hiện các nội dung: đo đạc lập, chỉnh lý, quản lý bản đồ địa chính ở địa phương và cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai; điều tra, đánh giá đất đai, bảo vệ, cải tạo, phục hồi đất; công bố kết quả thống kê đất đai; báo cáo kết quả kiểm kê đất đai; lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh; công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương; hướng dẫn triển khai việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và giao dịch điện tử về đất đai; rà soát hiện trạng sử dụng đất của các công ty nông-lâm nghiệp đang quản lý, sử dụng đất mà có nguồn gốc nông-lâm trường trên địa bàn lập, thẩm định, phê duyệt phương án sử dụng đất của công ty nông-lâm nghiệp tại địa phương...; UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức lập kế hoạch sử dụng đất, công bố công khai kế hoạch sử dụng đất tại trụ sở cơ quan, trên cổng thông tin điện tử của UBND cấp huyện và công bố công khai nội dung kế hoạch sử dụng đất hằng năm; tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất của địa phương…

Tại kế hoạch này, UBND tỉnh đề nghị việc triển khai thi hành Luật Đất đai trên địa bàn cần phải đảm bảo tuân thủ, thống nhất sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND tỉnh và các cơ quan, tổ chức liên quan; đồng thời, cần xác định lộ trình cụ thể để bảo đảm Luật Đất đai và các văn bản quy định chi tiết Luật Đất đai được thực hiện thống nhất, đồng bộ trên phạm toàn tỉnh kể từ ngày Luật Đất đai có hiệu lực thi hành...

Có thể bạn quan tâm