Bạn đọc

Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời cử tri huyện Đức Cơ về việc dự án đầu tư công trung hạn và hàng năm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- 

Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời cử tri huyện Đức Cơ về việc dự án đầu tư công trung hạn và hàng năm.

*Kiến nghị:

Đề nghị UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phân cấp cho HĐND cấp huyện quyết định danh mục dự án đầu tư công, điều chỉnh danh mục dự án đầu tư công trung hạn và hàng năm trong giai đoạn 5 năm của chương trình mục tiêu quốc gia, theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24-6-2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19-4-2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.


*Trả lời:

Việc phân cấp nguồn vốn cho cấp huyện quyết định danh mục dự án đầu tư công, điều chỉnh danh mục dự án đầu tư công trung hạn và hàng năm trong giai đoạn 5 năm của chương trình mục tiêu quốc gia: UBND tỉnh đã thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24-6-2023 của Chính phủ, đảm bảo đúng theo các quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công, cụ thể:

- Theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 40 Luật Ngân sách năm 2015 “3. Số bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới được xác định theo nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách và các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách; khả năng ngân sách cấp trên và khả năng cân đối ngân sách của từng địa phương cấp dưới, để hỗ trợ ngân sách cấp dưới trong các trường hợp sau: b) Thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác của cấp trên, phần giao cho cấp dưới thực hiện” và hướng dẫn tại Điều 19 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP): Vốn ngân sách trung ương (chương trình mục tiêu quốc gia) là vốn bổ sung có mục tiêu của trung ương phân cấp cho cấp dưới thực hiện. Giai đoạn 2021-2025 và năm 2022, năm 2023, UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước (ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh) cho cấp huyện (nguồn vốn phân cấp cho cấp huyện quản lý) để thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia (giao kế hoạch vốn giai đoạn 2021-2025 tại Nghị quyết số 132/NQ-HĐND ngày 8-7-2022; giao kế hoạch vốn bổ sung giai đoạn 2021-2025 tại Nghị quyết số 214/NQ-HĐND ngày 7-4-2023; giao kế hoạch vốn năm 2022 tại Nghị quyết số 133/NQ-HĐND ngày 8-7-2022; giao kế hoạch vốn năm 2023 tại Nghị quyết số 185/NQ-HĐND ngày 9-12-2022).

- Tại khoản 8 Điều 30 Luật Ngân sách năm 2025 quy định: “Nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND các cấp: Quyết định danh mục các chương trình, dự án thuộc kế hoạch đầu tư trung hạn nguồn ngân sách nhà nước của ngân sách cấp mình; quyết định chương trình, dự án đầu tư quan trọng của địa phương được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước”.

- Tại khoản 6 Điều 18 Luật Đầu tư công quy định: Các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia không phải quyết định chủ trương đầu tư.

Có thể bạn quan tâm