Thời sự - Sự kiện

Gia Lai giao chỉ tiêu biên chế và định mức lao động hợp đồng năm 2023

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Ngày 11-8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai ban hành Quyết định số 1003-QĐ/TU giao chỉ tiêu biên chế và định mức lao động hợp đồng khối chính quyền địa phương năm 2023; Quyết định số 1004-QĐ/TU giao chỉ tiêu biên chế và định mức lao động hợp đồng hưởng lương từ ngân sách nhà nước các cơ quan Đảng, MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh và cấp huyện năm 2023.

Theo Quyết định số 1003-QĐ/TU, tổng số biên chế và định mức lao động hợp đồng được giao là 31.885 chỉ tiêu.

Trong đó, có 2.677 chỉ tiêu biên chế cán bộ, công chức và 26.103 chỉ tiêu biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước (bao gồm cả 1.244 chỉ tiêu biên chế viên chức sự nghiệp giáo dục mầm non và phổ thông công lập mới được bổ sung năm học 2022-2023); 1.391 chỉ tiêu định mức lao động hợp đồng hưởng lương từ ngân sách (trường hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương có công chức, viên chức trong biên chế đang làm các công việc thực hiện lao động hợp đồng thì phải giảm trừ tương ứng với định mức được bố trí theo quy định) và 1.714 chỉ tiêu biên chế viên chức hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên.

1.244 chỉ tiêu biên chế viên chức sự nghiệp giáo dục mầm non và phổ thông công lập (Vừa được Bộ Chính trị bổ sung tại Quyết định 72-QĐ/TW) cũng được giao trong tổng chỉ tiêu biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước năm 2023. Ảnh: Mộc Trà

1.244 chỉ tiêu biên chế viên chức sự nghiệp giáo dục mầm non và phổ thông công lập (Vừa được Bộ Chính trị bổ sung tại Quyết định 72-QĐ/TW) cũng được giao trong tổng chỉ tiêu biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước năm 2023. Ảnh: Mộc Trà

Riêng chỉ tiêu biên chế các hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ vẫn giữ nguyên như hiện nay và do Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ tại Văn bản số 3947/BNV-TCBC ngày 16-8-2018 về việc hướng dẫn xử lý vấn đề biên chế của hội.

Tại Quyết định này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao cho Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan hoàn tất hồ sơ, thủ tục theo quy định; đồng thời, chỉ đạo Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan hoàn tất hồ sơ, thủ tục, báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua kinh phí theo chỉ tiêu biên chế và định mức lao động hợp đồng khối chính quyền địa phương năm 2023 đảm bảo đúng quy định hiện hành của Đảng và Nhà nước.

Đảng đoàn HĐND tỉnh lãnh đạo HĐND tỉnh chỉ đạo, xem xét, thẩm tra, thông qua chỉ tiêu biên chế, định mức lao động hợp đồng và kinh phí theo chỉ tiêu biên chế, định mức lao động hợp đồng của khối chính quyền địa phương năm 2023.

* Theo Quyết định số 1004-QĐ/TU, tổng chỉ tiêu biên chế các cơ quan Đảng, MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh và cấp huyện năm 2023 là 1.553, gồm: 1.404 chỉ tiêu cán bộ, công chức (103 chỉ tiêu biên chế công chức ngành Công đoàn) và 149 chỉ tiêu biên chế viên chức.

Tổng định mức lao động hợp đồng là 180 chỉ tiêu. Trường hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương có công chức, viên chức trong biên chế đang làm các công việc thực hiện lao động hợp đồng thì phải giảm trừ tương ứng với định mức được bố trí theo quy định.

Tổng số biên chế các cơ quan Đảng, MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh và cấp huyện năm 2023 được giao là 1.553 chỉ tiêu. Ảnh: Mộc Trà
Tổng số biên chế các cơ quan Đảng, MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh và cấp huyện năm 2023 được giao là 1.553 chỉ tiêu. Ảnh: Mộc Trà

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan hoàn tất hồ sơ, thủ tục, báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua định mức lao động hợp đồng hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan Đảng, MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh và cấp huyện năm 2023; chỉ đạo Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan hoàn tất hồ sơ, thủ tục, báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua kinh phí theo chỉ tiêu biên chế và định mức lao động hợp đồng hưởng lương từ ngân sách Nhà nước năm 2023 cho các cơ quan Đảng, MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh và cấp huyện, đảm bảo đúng quy định hiện hành của Đảng và Nhà nước.

Đảng đoàn HĐND tỉnh lãnh đạo HĐND tỉnh chỉ đạo, xem xét, thẩm tra, thông qua định mức lao động hợp đồng và kinh phí theo chỉ tiêu biên chế, định mức lao động hợp đồng của các cơ quan Đảng, MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh và cấp huyện năm 2023.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông báo chỉ tiêu biên chế, định mức lao động hợp đồng hưởng lương từ ngân sách Nhà nước năm 2023 cho các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy; MTTQ Việt Nam tỉnh; các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh; Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; Ban Thường vụ Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy để quản lý, sử dụng có hiệu quả theo đúng quy định.

Cùng với đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy giúp Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thường xuyên theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng chỉ tiêu biên chế và định mức lao động hợp đồng hưởng lương từ ngân sách Nhà nước của các cơ quan Đảng, MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội ở địa phương; xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý, giải quyết những tồn tại, vướng mắc.

Có thể bạn quan tâm