Thời sự - Sự kiện

Gia Lai: Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành quy định về quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế, số lượng người làm việc, số lượng lao động hợp đồng và cán bộ, công chức, viên chức, người giữ chức danh, chức vụ, kiểm soát viên tại doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi quản lý.

Quyết định số 08/2024/QĐ-UBND được Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Trương Hải Long ký ban hành ngày 22-2-2024; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 8-3-2024 và thay thế Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND ngày 31-10-2018 của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý công tác nội vụ thuộc tỉnh Gia Lai.

Theo đó, đối tượng áp dụng gồm: cơ quan, tổ chức hành chính; đơn vị sự nghiệp công lập; doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh; cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, người giữ chức danh, chức vụ và kiểm soát viên tại doanh nghiệp nhà nước (gọi chung người quản lý doanh nghiệp nhà nước).

Kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai. Ảnh: Mộc Trà
Kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai. Ảnh: Mộc Trà

Nguyên tắc quản lý là đảm bảo sự lãnh đạo thống nhất của Đảng, sự quản lý của Nhà nước; thực hiện nguyên tắc tập trung, dân chủ; thực hiện đúng và đầy đủ nguyên tắc, chế độ, chính sách, quy trình, thủ tục liên quan trong quản lý về tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế, số lượng người làm việc, số lượng lao động hợp đồng và cán bộ, công chức, viên chức, người quản lý doanh nghiệp nhà nước theo quy định của Đảng, pháp luật.

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trước pháp luật trong quá trình thực hiện những nội dung công việc quản lý về tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế, số lượng người làm việc, số lượng lao động hợp đồng và cán bộ, công chức, viên chức, người quản lý doanh nghiệp nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý theo đúng quy định của Đảng, pháp luật, theo phân công, phân cấp.

Cùng với đó, đẩy mạnh phân công, phân cấp, ủy quyền trong quản lý về tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế, số lượng người làm việc, số lượng lao động hợp đồng và cán bộ, công chức, viên chức, người quản lý doanh nghiệp nhà nước; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm vi phạm; đảm bảo việc thực hiện quản lý về tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế, số lượng người làm việc, số lượng lao động hợp đồng và cán bộ, công chức, viên chức, người quản lý doanh nghiệp nhà nước thống nhất, đồng bộ, đúng quy định.

Tại Quy định này, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Nội vụ và các Sở; đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện; Chủ tịch UBND cấp huyện; chi cục, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND cấp huyện cũng được phân công cụ thể, chi tiết.

Các sở, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện, doanh nghiệp nhà nước thực hiện gửi các quyết định về quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế, số lượng người làm việc, số lượng lao động hợp đồng và cán bộ, công chức, viên chức, người quản lý doanh nghiệp nhà nước về Sở Nội vụ chậm nhất trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ban hành để Sở Nội vụ theo dõi, kiểm tra và báo cáo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

Có thể bạn quan tâm