Cuộc thi về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tỉnh Gia Lai năm 2024

Thể lệ Cuộc thi về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tỉnh năm 2024

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Lời Tòa soạn: Ngày 22-3, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phát động Cuộc thi về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tỉnh Gia Lai năm 2024.

Tại lễ phát động, đại diện Ban tổ chức cuộc thi đã thông qua thể lệ cũng như một số điểm cần lưu ý trong cuộc thi. Báo Gia Lai trân trọng đăng thể lệ cuộc thi này.

(Ban hành kèm theo Quyết định số 01-QĐ/BTCCT ngày 13-3-2024 của Ban tổ chức cuộc thi)

CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Tên gọi và mục đích cuộc thi

1. Tên gọi: Cuộc thi về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tỉnh Gia Lai năm 2024 (gọi tắt là cuộc thi).

Cuộc thi do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức để lựa chọn, trao giải cho các tác phẩm xuất sắc về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh Gia Lai và các tập thể xuất sắc trong triển khai cuộc thi.

2. Mục đích

- Thông qua cuộc thi nhằm phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong việc đóng góp ý kiến về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tỉnh Gia Lai; tham gia phòng-chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”-bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch; củng cố, tăng cường niềm tin và mối quan hệ mật thiết giữa Nhân dân với Đảng; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đoàn kết, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

- Vinh danh và chọn các tác phẩm có chất lượng của tỉnh Gia Lai gửi tham gia dự thi Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IX và Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 4, năm 2024 do Trung ương tổ chức.

Điều 2. Phạm vi, đối tượng dự thi

1. Phạm vi: Thể lệ này quy định về tên gọi, mục đích, tiêu chuẩn, điều kiện, thể loại, tiêu chí xét chọn, cơ cấu giải thưởng, mức thưởng, hồ sơ, quy trình, thủ tục; Ban tổ chức, các hội đồng sơ khảo, hội đồng chung khảo, Tổ thư ký cuộc thi; cách thức tổ chức cuộc thi về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tỉnh Gia Lai năm 2024.

2. Đối tượng dự thi: Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đội ngũ trí thức, phóng viên, đoàn viên, hội viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang, giáo viên, học sinh, sinh viên và quần chúng nhân dân trong và ngoài tỉnh Gia Lai, kiều bào ở nước ngoài... có tác phẩm viết về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn tỉnh Gia Lai phù hợp với thể lệ cuộc thi đều được gửi tác phẩm dự thi.

CHƯƠNG II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Quy định về tác giả, tác phẩm tham dự

1. Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả được gửi nhiều tác phẩm phù hợp với thể lệ cuộc thi để tham dự thi. Ban tổ chức cuộc thi chỉ xét trao giải cho mỗi tác giả/nhóm tác giả tối đa 2 tác phẩm dự thi ở tác phẩm loại hình viết; tối đa 2 tác phẩm dự thi ở tác phẩm loại hình phát thanh/truyền hình/video clip.

2. Tác giả có tác phẩm dự thi không được vi phạm các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo, không vi phạm Luật Báo chí, Luật Sở hữu trí tuệ và các quy định khác của pháp luật.

3. Các thành viên Ban tổ chức, hội đồng sơ khảo, hội đồng chung khảo, Tổ thư ký giúp việc không được tham gia dự thi.

Điều 4. Tiêu chí xét trao giải

1. Tiêu chí chung

1.1. Tác phẩm được trao giải của cuộc thi là những tác phẩm bằng tiếng Việt theo 2 loại hình: loại hình viết và loại hình phát thanh/truyền hình/video clip (gồm nhiều thể loại như: bài phản ánh, phỏng vấn, ghi chép, bình luận, chuyên luận, phóng sự, ký sự, điều tra, các chương trình phát thanh, truyền hình, phim tài liệu, sản phẩm video clip tuyên truyền...) đã được đăng, phát trên các loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, tạp chí, phát thanh, truyền hình... từ tháng 9-2023 đến ngày 25-9-2024) hoặc chưa đăng, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng.

1.2. Tác phẩm được xét trao giải của cuộc thi phải là những tác phẩm bảo đảm tính chân thực, chính xác, khách quan, không hư cấu, có định hướng tư tưởng chính trị đúng đắn, mang tính xây dựng, không vi phạm các quy định của pháp luật. Tác giả dự thi phải bảo đảm và chịu trách nhiệm về tính chân thực, chính xác, tính pháp lý của tác phẩm; không vi phạm bản quyền kể từ thời điểm công bố, bảo đảm tỷ lệ không trùng lặp (tỷ lệ trùng lặp dưới 30%) so với các công trình khác của chính tác giả/nhóm tác giả hoặc của tác giả/nhóm tác giả khác đã được công bố.

1.3. Nội dung tác phẩm dự thi phải nêu được những vấn đề trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; được dư luận xã hội quan tâm; có tính phát hiện, tổng kết hoặc hướng dẫn, có tính thuyết phục và hiệu quả xã hội cao; có phương pháp thể hiện hấp dẫn, sáng tạo; có tác động tích cực phục vụ công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Tập trung vào những nội dung trọng tâm sau:

- Việc cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; tình hình, kết quả thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo định hướng khơi dậy và hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, xây dựng tỉnh Gia Lai phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc, phấn đấu đến năm 2030 trở thành vùng động lực khu vực Tây Nguyên.

- Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa”. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16-6-2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các quy định của Trung ương, Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp. Công tác phòng-chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chạy chức, chạy quyền; đẩy mạnh tự phê bình và phê bình, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, vụ lợi, “lợi ích nhóm”, quan liêu, xa dân, vô cảm trước khó khăn, bức xúc của Nhân dân.

- Nội dung, giải pháp, cách làm hiệu quả trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong giai đoạn hiện nay theo Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị khóa XII.

- Giới thiệu các mô hình, tập thể, cá nhân điển hình, gương người tốt, việc tốt, cách làm hiệu quả trong các cơ quan, đơn vị, địa phương và của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; hiến kế, đề xuất các giải pháp cụ thể, thiết thực để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, thi đua phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; lên án, phê phán những biểu hiện trì trệ, chậm trễ, thiếu tinh thần trách nhiệm, nói không đi đôi với làm, các hành vi cửa quyền, nhũng nhiễu, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; ngăn chặn đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên.

- Việc triển khai thực hiện mô hình “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt” theo nội dung Hướng dẫn số 04-HD/TU ngày 29-1-2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

1.4. Các tác phẩm không được xét giải:

- Loạt bài ghép từ những bài độc lập của các tác giả đứng tên riêng lẻ ở các thời điểm khác nhau, không có tên loạt bài.

- Các tác phẩm có nội dung đăng tải đang còn chờ đánh giá và kết luận của các cơ quan có thẩm quyền.

- Các tác phẩm mang tính hư cấu (như tiểu phẩm, câu chuyện văn nghệ, phim truyện...).

2. Tiêu chí riêng đối với từng loại hình tác phẩm dự thi

2. 1. Tác phẩm loại hình viết

- Mỗi tác phẩm là một bài hoặc một loạt bài (không quá 5 kỳ) của cùng tác giả hoặc nhóm tác giả cùng đứng tên về cùng một đề tài.

- Hình thức thể hiện tác phẩm phải đảm bảo các yêu cầu sau:

+ Tên bài viết: viết hoa (chữ đậm).

+ Ghi rõ: tác phẩm loại hình viết

+ Tóm tắt bài viết: không quá 150 từ, khoảng 10 dòng (in nghiêng).

+ Một bài viết không quá 4.000 từ (không tính chú thích tài liệu, thông tin tác giả). Bản in và file mềm bài viết định dạng A4, cỡ chữ 14, font Times New Roman, dãn cách 1,5; lề trên 2,5 cm; lề dưới 2,5 cm; lề trái 3 cm; lề phải 2 cm.

+ Chú thích tài liệu trích dẫn (nếu có).

+ Với bài viết nhiều kỳ: mỗi kỳ không quá 2.000 từ, mỗi kỳ kết cấu như một bài viết độc lập nhưng tổng thể các kỳ có nội dung liên quan đến cùng một chủ đề.

2.2. Tác phẩm loại hình phát thanh/truyền hình/video clip:

- Tác phẩm phát thanh: Tác phẩm là một bài hoặc loạt bài về cùng một chủ đề (nhưng không quá 3 kỳ). Mỗi bài (hoặc mỗi kỳ trong loạt bài) có độ dài tối đa không quá 30 phút, thể hiện được đặc trưng của báo phát thanh là âm thanh rõ ràng, tiếng nói nhân vật, tiếng động, âm nhạc bảo đảm chất lượng, hấp dẫn.

- Tác phẩm truyền hình: Mỗi tác phẩm là một bài hoặc loạt bài về cùng một chủ đề (nhưng không quá 3 kỳ). Mỗi bài (hoặc mỗi kỳ trong loạt bài) có độ dài tối đa không quá 30 phút, thể hiện được đặc trưng của báo truyền hình là hình ảnh động, đạt yêu cầu về chất lượng.

- Tác phẩm video clip: Mỗi tác phẩm là một video clip hoặc loạt video clip về cùng một chủ đề (mỗi loạt video clip không quá 3 kỳ). Mỗi video clip (hoặc mỗi kỳ trong loạt video clip) có độ dài tối đa không quá 5 phút, thể hiện được đặc trưng của thể loại video clip là hình ảnh động, đạt yêu cầu về chất lượng.

3. Giải tập thể

Ban tổ chức cuộc thi khen thưởng cho 5 đơn vị đầu mối có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện cuộc thi, gồm các tiêu chí như sau:

- Có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo, tham mưu, tổ chức triển khai cuộc thi;

- Tổ chức phát động cuộc thi một cách khoa học, bài bản, sáng tạo, thu hút nhiều người tham gia;

- Có nhiều tác phẩm tham gia dự thi, trong đó có nhiều tác phẩm đạt giải;

- Có số lượng tác phẩm dự thi đảm bảo phân bổ, gửi đúng thời gian quy định tại kế hoạch tổ chức cuộc thi.

- Phối hợp tốt trong việc gợi ý, hướng dẫn, giới thiệu các nội dung mới, vấn đề khó, kết quả nổi bật ở địa phương, đơn vị để phục vụ việc xây dựng tác phẩm dự thi;

- Không bị xử lý hình thức kỷ luật từ khiển trách trở lên trong thời gian xét chọn, khen thưởng.

Điều 5. Cơ cấu, giá trị giải thưởng

1. Giải cho tác giả/nhóm tác giả có tác phẩm dự thi

Ban tổ chức cuộc thi trao giải thưởng cho tác giả/nhóm tác giả có tác phẩm dự thi thuộc 2 loại hình tham gia cuộc thi. Số lượng giải thưởng của mỗi loại hình bao gồm: 1 giải A; 2 giải B; 5 giải C và 10 giải khuyến khích.

Mỗi tác giả/nhóm tác giả có tác phẩm đạt giải được tặng giấy chứng nhận của Ban tổ chức cuộc thi và tiền thưởng theo mức sau:

- Giải A trị giá 10.000.000 đồng/giải.

- Giải B trị giá 8.000.000 đồng/giải.

- Giải C trị giá 5.000.000 đồng/giải.

- Giải khuyến khích trị giá 2.000.000 đồng/giải.

2. Giải tập thể:

Mỗi tập thể đạt giải được tặng giấy chứng nhận của Ban tổ chức cuộc thi và tiền thưởng trị giá 5.000.000 đồng/giải.

Điều 6. Ban tổ chức cuộc thi

1. Ban tổ chức cuộc thi do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ra quyết định thành lập, có nhiệm vụ thành lập các hội đồng sơ khảo, hội đồng chung khảo và Tổ thư ký cuộc thi và tổ chức các hoạt động liên quan đến cuộc thi. Ban tổ chức cuộc thi tự giải thể sau khi tổng kết cuộc thi.

2. Ban tổ chức cuộc thi được sử dụng con dấu của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trong quá trình hoạt động.

3. Ban tổ chức cuộc thi được quyền sử dụng tác phẩm đạt giải để phục vụ công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Điều 7. Các hội đồng sơ khảo, hội đồng chung khảo cuộc thi, Tổ thư ký.

1. Các hội đồng sơ khảo, hội đồng chung khảo cuộc thi do Trưởng ban tổ chức cuộc thi ra quyết định thành lập.

2. Giúp việc cho Ban tổ chức cuộc thi, các hội đồng sơ khảo, hội đồng chung khảo cuộc thi có Tổ thư ký cuộc thi, do Trưởng ban tổ chức cuộc thi ra quyết định thành lập.

3. Các hội đồng sơ khảo, hội đồng chung khảo cuộc thi xây dựng hướng dẫn chấm tác phẩm dự thi đảm bảo yêu cầu chính xác, khách quan, đúng thể lệ, yêu cầu của cuộc thi, Luật Báo chí và các quy định của Đảng, Nhà nước có liên quan; thực hiện chấm sơ khảo, chung khảo và báo cáo kết quả cho Ban tổ chức cuộc thi.

Điều 8. Các đơn vị đầu mối thu nhận tác phẩm dự thi ở cơ sở

1. Hội Nhà báo tỉnh: là đầu mối thu nhận, tổng hợp các tác phẩm dự thi của hội viên các chi hội nhà báo trực thuộc; cơ quan báo chí của tỉnh; nhà báo, phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương, ngành, địa phương khác thường trú trên địa bàn tỉnh tham gia cuộc thi.

2. Trường Chính trị tỉnh: là đầu mối thu nhận, tổng hợp các tác phẩm dự thi của cán bộ, giảng viên, học viên đang tham gia các lớp, chương trình đào tạo, bồi dưỡng tại Trường Chính trị.

3. Ban Tuyên giáo (phòng chính trị, phòng công tác Đảng và công tác chính trị) các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy là đầu mối giúp cấp ủy thu nhận, tổng hợp các tác phẩm dự thi của cán bộ, đảng viên, Nhân dân thuộc địa phương, đơn vị.

Điều 9. Lập hồ sơ tham dự cuộc thi

1. Về tác giả:

Sơ yếu lý lịch của tác giả gồm: Họ và tên, bút danh, năm sinh, chức danh hiện tại, đơn vị công tác, số điện thoại, Email, thông tin tài khoản ngân hàng (nếu có).

Các thông tin về tác giả được lập ở một trang riêng, không được xuất hiện trong phần thể hiện của tác phẩm tham gia cuộc thi.

2. Về tác phẩm:

2.1. Mỗi tác phẩm dạng bài viết gửi 1 bản in (khổ A4) và file mềm (định dạng Microsoft Word). Nếu đã được đăng, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng, báo chí phải ghi rõ đã đăng, phát trên báo, đài nào, kèm theo bản in chính hoặc sao chụp từ báo, tạp chí in; báo, tạp chí điện tử.

2.2. Mỗi tác phẩm dạng phát thanh/truyền hình/video clip gửi file tác phẩm (dạng mp3/mp4) và bản in kịch bản văn học (định dạng Microsoft Word), kèm thông tin cá nhân. Phải ghi file lên đĩa CD hoặc USB, mỗi đĩa CD hoặc USB chỉ ghi 1 tác phẩm và trên nhãn đĩa ghi rõ tên đơn vị, tên tác phẩm, tác giả, thể loại, thời lượng và thời gian phát sóng, kèm theo văn bản phần lời của tác phẩm.

2.3. Các đơn vị đầu mối tiến hành thu nhận, xét chọn những tác phẩm có chất lượng đúng thể lệ, phân loại theo các loại hình, gửi kèm báo cáo kết quả triển khai ở địa phương, đơn vị theo đúng thời gian và số lượng quy định trong kế hoạch tổ chức cuộc thi về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tỉnh Gia Lai năm 2024.

2.4. Những tác phẩm không đáp ứng các quy định nêu trên bị coi là phạm quy (bị loại). Ban tổ chức cuộc thi không hoàn trả các tác phẩm phạm quy này.

3. Thời gian, địa chỉ nhận tác phẩm

3.1. Thời gian:

- Thời gian nhận hồ sơ tác phẩm dự thi đối với các tác phẩm của nội dung về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng (tham gia Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư, năm 2024 do Trung ương tổ chức): từ ngày phát động cuộc thi đến hết ngày 20-6-2024 (nộp trực tiếp hoặc tính theo dấu bưu điện).

- Thời gian nhận hồ sơ tác phẩm dự thi đối với các tác phẩm có nội dung về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị (tham gia Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IX do Trung ương tổ chức): từ ngày phát động cuộc thi đến hết ngày 25-9-2024 (nộp trực tiếp hoặc tính theo dấu bưu điện).

3.2. Địa chỉ nhận tác phẩm:

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai (số 02, đường Hai Bà Trưng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai).

- Email: giaixaydungdang.gialai@gmail.com

Hồ sơ tham gia cuộc thi có thể nộp trực tiếp, hoặc gửi bưu điện về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Đối với hồ sơ gửi qua đường bưu điện, ngoài phong bì ghi rõ: Hồ sơ tham dự cuộc thi về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tỉnh Gia Lai năm 2024. Ban tổ chức cuộc thi không chịu trách nhiệm nếu hồ sơ tham dự cuộc thi bị thất lạc hoặc hư hỏng do lỗi của bưu điện.

Điều 10. Quy trình xét, lựa chọn và công bố, trao giải cuộc thi

1. Giải cho tác phẩm

- Các hội đồng sơ khảo cuộc thi có trách nhiệm xây dựng tiêu chí, phương thức tính điểm các tác phẩm dự thi ở cả 2 loại hình phù hợp với yêu cầu, thể lệ cuộc thi, Luật Báo chí và các quy định của Đảng, Nhà nước có liên quan trình Ban tổ chức cuộc thi quyết định.

- Các hội đồng sơ khảo cuộc thi tiến hành chấm, lựa chọn các tác phẩm đúng thể lệ, đảm bảo chất lượng, trình Hội đồng chung khảo chấm điểm, đề nghị Ban tổ chức cuộc thi trao giải theo đúng thể lệ.

- Căn cứ tình hình thực tế để lựa chọn, trao thưởng cho các tác giả có tác phẩm xuất sắc, không nhất thiết mỗi loại hình phải xét đủ số lượng giải theo cơ cấu giải thưởng.

- Xét chọn những tác phẩm có chất lượng gửi tham gia Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IX và Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư, năm 2024 do Trung ương tổ chức.

2. Giải tập thể

Giải tập thể chỉ xét, tặng cho các đơn vị đầu mối đảm bảo các tiêu chí như mục 3, Điều 4 của thể lệ. Các tập thể đạt giải phải báo cáo kết quả chỉ đạo, tham mưu, tổ chức triển khai cuộc thi; đồng thời đảm bảo số lượng tác phẩm do Ban tổ chức cuộc thi đã phân bổ.

Tổ thư ký cuộc thi theo dõi quá trình triển khai hưởng ứng cuộc thi và tổng hợp báo cáo Hội đồng chung khảo, Ban tổ chức để chọn ra các cơ quan, đơn vị, địa phương có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo, triển khai thực hiện cuộc thi, trình Ban tổ chức cuộc thi xem xét quyết định khen thưởng.

3. Công bố và trao giải

Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tỉnh Gia Lai năm 2024 tổ chức vào dịp kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Gia Lai (10/12/1945-10/12/2024). Thời gian cụ thể có thông báo sau.

Điều 11. Giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm

1. Các tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại về kết quả xét, tặng giải và những vi phạm quy định, trình tự, thủ tục xét, tặng giải cuộc thi. Đơn khiếu nại phải ghi rõ họ, tên, địa chỉ và lý do khiếu nại gửi về Ban tổ chức cuộc thi (qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) để xem xét, giải quyết. Ban tổ chức cuộc thi không xem xét, giải quyết đơn không có tên, địa chỉ không rõ ràng hoặc mạo danh.

2. Tác phẩm tham dự cuộc thi nếu vi phạm Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Báo chí và các quy định của Đảng, Nhà nước có liên quan và thể lệ này, Ban tổ chức cuộc thi sẽ thu hồi giải thưởng, thông báo cơ quan chức năng để giải quyết theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 12. Hiệu lực thi hành

1. Thể lệ này được thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh.

2. Thể lệ áp dụng trong việc triển khai thực hiện Cuộc thi về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tỉnh Gia Lai năm 2024.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh, các tổ chức, cá nhân có liên quan kịp thời phản ánh về Ban tổ chức cuộc thi xem xét, điều chỉnh cho phù hợp.

Có thể bạn quan tâm