Cuộc thi viết ‘Gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến xuất sắc’ toàn tỉnh lần thứ IV